Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ – Ngày 8 Tháng 7 Năm 2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Los Angeles, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

            Để triển khai các công việc cho Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và tiến hành cuộc bầu cử tìm tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2018-2021 cho Cộng đồng, Ban Thường Vụ Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ vào thời gian và địa điểm như sau:

                        Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018

                        Địa điểm: Giáo xứ Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

                        Liên lạc: Cô Tổng Thư Ký Mai Như Thu Hương: 562-929-1795

            Vì tầm quan trọng của các sự kiện trên, Ban Thường Vụ kính mong quý chức sắp xếp thời gian về tham dự kỳ họp này thật đông đủ, để đóng góp tiếng nói giá trị của Cộng đoàn/Đoàn thể mình trong việc xây dựng một Cộng Đồng hiệp nhất ngày một lớn mạnh, tốt đẹp.

Trân trọng kính mời

  Tm. Ban Thường Vụ               Hiệp Thỉnh

                                               Bùi Thế Lữ                      Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

    Phó Chủ Tịch Nội Vụ             Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *