LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (05/02/2018 – 11/02/2018)

05/02: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.

                  Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.

                  1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

 

06/02:   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo tại Nhật Bản, lễ nhớ.

1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.

 

07/02:   Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

1V 10,1-10; Mc 7,14-23. 15.

 

08/02:   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni.

Thánh Gio-sep-phi-na Ba-khi-ta, (Trinh nữ).

1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

 

09/02:  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.

 

10/02:  Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

Thánh Cô-lát-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ. 

                  1V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10.

 

11/02: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *