LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (29/1/2018 – 04/02/2018)

29/01: Thứ Hai Tuần IV Thường Niên.

                  2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20

 

30/01:   Thứ Ba Tuần IV Thường Niên.

2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43

 

31/01:   Thứ Tư Tuần IV Thường Niên.

Thánh Gio-an Bốt-cô (Bosco), Linh mục, lễ nhớ.

2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

 

01/02:   Thứ Năm Tuần IV Thường Niên.

Thánh Gio-an Tê-ô-phan Vê-na Ven (Jean Théophane Vénard),

Linh mục (U1861), Tử đạo.

Ml 3,1-4 (hoặc Hr 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

 

02/02:  Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên.

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Lễ nhớ

               2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

03/02:  Thứ Bảy Tuần IV Thường Niên.

1V 3,4-13; Mc 6,30-34.

 

04/02: CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.

G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *