LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (09/10/2018 – 15/10/2018)

22/01: Thứ Hai Tuần III Thường Niên.

                  Thánh Vi-xen-tê, phó tế, Tử đạo.

                  2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.

23/01:   Thứ Ba Tuần III Thường Niên.

2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,22-30.

24/01:   Thứ Tư Tuần IIIThường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô (François de Sales), Giám mục, Tiến sĩ
Hội Thánh, lễ nhớ.

2Sm 7,4-17; Mc 3,31-35.

25/01:   Thứ Năm Tuần III Thường Niên.

LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI, lễ kính.

Cv 22,3-16 hoặc Cv 9,1-22; Mc 16,15-18.

26/01:  Thứ Sáu Tuần III Thường Niên.

Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô, Giám mục. Lễ nhớ

               2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27/01:  Thứ Bảy Tuần III Thường Niên.

Thánh An-ge-la Me-ri-ci, Trinh nữ.

                  2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,26-34.

28/01: CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *