Đức Gioan Phaolô I, chỉ còn một bước được phong chân phước

(10/11/2017)-  Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký sắc lệnh công nhận ngài là “Bậc Đáng Kính” Điều này có nghĩa là Giáo Hội nhận ra cuộc sống gương mẫu và những đức tính anh hùng mà ngài đã sống.

Quá trình của ngài bắt đầu vào năm 2003, và đang tiến đến khoảnh khắc quyết định. Để được phong chân phước, cần phải có một phép lạ được trình ra, nhờ sự can thiệp của ngài. Hiện tại, có hai trường hợp có thể đang được nghiên cứu. Nếu Đức Gioan Phaolô I được phong chân phước, sẽ có năm vị giáo hoàng của thế kỷ XX được công nhận cho đời sống của họ như một tấm gương cho người khác. Đức Piô X, Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II đã được phong thánh, trong khi trường hợp của Đức Phaolô VI chỉ thiếu phép lạ cho phép sự phong thánh của ngài. n

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *