LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (30/10/2017 – 05/11/2017)

30/10: Thứ Hai trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

31/10:   Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

                Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

01/11:   Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Kh 7, 2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

02/11:   Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Rm 6,3-9; Ga 6,51-59/Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43/Rm 5,4-11;

               Ga 17,24-26.

03/11:  Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ, Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn
Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (U1860), Tử đạo.

             Rm 9, 1-5; Lc 14,1-6.

04/11:  Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.

               Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

05/11: Chúa Nhật thứ Ba Mươi  Mốt Mùa Thường Niên

Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23, 1-12.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *