LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/10/2017 – 29/10/2017)

23/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Chín Mùa Thường Niên

Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục).

                Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo.

                 Rm 4, 20-25; Lc 12,13-21.

24/10:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Chín  Mùa Thường Niên

                Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.

                Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (U1860), Tử đạo.

                Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38

25/10:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Chín  Mùa Thường Niên

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

26/10:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Chín  Mùa Thường Niên

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

27/10:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Chín  Mùa Thường Niên

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

28/10:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Thánh Gio-an Đạt, Linh mục (U1798) Tử đạo.

29/10: Chúa Nhật thứ Ba Mươi  Mùa Thường Niên

Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *