LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (09/10/2017 – 15/10/2017)

09/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo.

                  Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục).

                Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

10/10:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

11/10:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.

                Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (U1833) Tử đạo.

                  Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

12/10:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi Bảy  Mùa Thường Niên

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

13/10:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Ge 1,13-15 ; 2,1-2; Lc 11,15-26.

14/10:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Bảy  Mùa Thường Niên

Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

                Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

                Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

15/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Tám  Mùa Thường Niên

Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *