LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (18/09/2017 – 24/09/2017)

18/09: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn Mùa Thường Niên

Thánh Đa-minh Trạch (Đoài) (U1840), Linh mục, Tử đạo.

                1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19/09:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn  Mùa Thường Niên

Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

                  1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20/09:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn  Mùa Thường Niên

Thánh Gio-an Sac-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục
(U1837), Tử đạo.

1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21/09:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn  Mùa Thường Niên

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

                Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22/09:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn  Mùa Thường Niên

1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23/09:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Bốn Mùa Thường Niên

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh
mục, lễ nhớ.

                1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24/09: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *