LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (02/10/2017 – 08/10/2017)

02/10: Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu Mùa Thường Niên

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.

                Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

03/10:   Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu  Mùa Thường Niên

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

04/10:   Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu  Mùa Thường Niên

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.

Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

05/10:   Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu  Mùa Thường Niên

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 ; Lc 10,1-12.

06/10:  Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu  Mùa Thường Niên

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

               Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo.

               Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

07/10:  Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mươi  Sáu  Mùa Thường Niên

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

                  Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

08/10: Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bảy  Mùa Thường Niên

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21, 33-43

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *