Suy Niệm – CN 20 Thường Niên – August 20 – Năm A

Joseph
by

 Suy Niệm:   Qua đoạn Tin Mừng trên, lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ… Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.

 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, những lúc chúng con gặp chuyện buồn, chuyện không may, hay lúc chúng con nghèo khổ… Chúng con đã trách Chúa không thương chúng con. Xin Chúa tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn xác tín được rằng: Thiên Chúa là Cha yêu thương thì không khi nào cho con cái mình điều gì xấu. Ðể bất cứ trước nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn được bình an và vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

 

 

 Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm A

   Bài Ðọc I: Is 56, 1. 6-7

“Ta sẽ dẫn con cái Ta lên núi thánh”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện.

“Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người, để trở nên tôi tớ Chúa, tất cả những ai giữ ngày Sabbat, không hề sai lỗi, và trung thành với giao ước của Ta, Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”.

Ðó là lời Chúa.

 

   Ðáp Ca: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Ðáp: Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài (c. 4).

Xướng: 1) Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con, xin tỏ ra cho chúng con thấy long nhan Ngài tươi sáng, để trên địa cầu, thiên hạ nhìn biết đường lối của Ngài, cho chư dân người ta được rõ ơn Ngài cứu độ. – Ðáp.

2) Các dân tộc hãy mừng vui và khoái trá, vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. – Ðáp.

3) Chư dân hãy ca tụng Ngài. Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài! Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con, để cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Ngài. – Ðáp.

 

 

   Bài Ðọc II: Rm 11, 13-15. 29-32

“Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối tiếc”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi, nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?

Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.

Ðó là lời Chúa.

 

 

   Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, Alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

 

   Phúc Âm: Mt 15, 21-28

“Này bà, bà có lòng mạnh tin”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Ðó là lời Chúa.

 

Gospel Mt 15,21-28

 

At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon.
And behold, a Canaanite woman of that district came and called out,
“Have pity on me, Lord, Son of David!
My daughter is tormented by a demon.”
But Jesus did not say a word in answer to her.
Jesus’ disciples came and asked him,
“Send her away, for she keeps calling out after us.”
He said in reply,
“I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.”
But the woman came and did Jesus homage, saying, “Lord, help me.”
He said in reply,
“It is not right to take the food of the children
and throw it to the dogs.”
She said, “Please, Lord, for even the dogs eat the scraps
that fall from the table of their masters.”
Then Jesus said to her in reply,
“O woman, great is your faith!
Let it be done for you as you wish.”
And the woman’s daughter was healed from that hour.

Daily Reading & Meditation

Sunday (August 20): “Great is your faith! Be it done for you as you desire”

Scripture: Matthew 15:21-28

21 And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. 22 And behold, a Canaanite woman from that region came out and cried, “Have mercy on me, O Lord, Son of David; my daughter is severely possessed by a demon.” 23 But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, “Send her away, for she is crying after us.” 24 He answered, “I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.” 25 But she came and knelt before him, saying, “Lord, help me.” 26 And he answered, “It is not fair to take the children’s bread and throw it to the dogs.” 27 She said, “Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their masters’ table.” 28 Then Jesus answered her, “O woman, great is your faith! Be it done for you as you desire.” And her daughter was healed instantly.

Meditation: 

Do you ever feel “put-off” or ignored by the Lord? 
This passage (Matthew 15:21) describes the only occasion in which Jesus ministered outside of Jewish territory. (Tyre and Sidon were fifty miles north of Israel and still exist today in modern Lebanon.) A Gentile woman, a foreigner who was not a member of the Jewish people, puts Jesus on the spot by pleading for his help. At first Jesus seemed to pay no attention to her, and this made his disciples feel embarrassed. Jesus does this to test the woman to awaken faith in her.

Jesus first tests the woman’s faith
What did Jesus mean by the expression “throwing bread to the dogs”? The Jews often spoke of the Gentiles with arrogance and insolence as “unclean dogs” since the Gentiles did not follow God’s law and were excluded from God’s covenant and favor with the people of Israel. For the Greeks the “dog” was a symbol of dishonor and was used to describe a shameless and audacious woman. There is another reference to “dogs” in Matthew’s Gospel where Jesus says to his disciples, “Do not give to dogs what is holy” (Matthew 7:6).  Jesus tests this woman’s faith to see if she is earnest in receiving holy things from the hand of a holy God. Jesus, no doubt, spoke with a smile rather than with an insult because this woman immediately responds with wit and faith – “even the dogs eat the crumbs”.

Seek the Lord Jesus with expectant faith
Jesus praises a Gentile woman for her faith and for her love. She made the misery of her child her own and she was willing to suffer rebuff in order to obtain healing for her loved one. She also had indomitable persistence. Her faith grew in contact with the person of Jesus. She began with a request and she ended on her knees in worshipful prayer to the living God. No one who ever sought Jesus with earnest faith – whether Jew or Gentile – was refused his help. Do you seek the Lord Jesus with expectant faith?

“Lord Jesus, your love and mercy knows no bounds. May I trust you always and pursue you with indomitable persistence as this woman did. Increase my faith in your saving power and deliver me from all evil and harm.”

Psalm 67:1-7

1 May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, [Selah] 2 that your way may be known upon earth, your saving power among all nations.
3 Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you!
4 Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. [Selah] 5 Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you!
6 The earth has yielded its increase; God, our God, has blessed us.
7 God has blessed us; let all the ends of the earth fear him!

Daily Quote from the early church fathersThe Mother of the Gentiles, by Epiphanius the Latin (late 5th century)

“After our Lord departed from the Jews, he came into the regions of Tyre and Sidon. He left the Jews behind and came to the Gentiles. Those whom he had left behind remained in ruin; those to whom he came obtained salvation in their alienation. And a woman came out of that territory and cried, saying to him, ‘Have pity on me, O Lord, Son of David!’ O great mystery! The Lord came out from the Jews, and the woman came out from her Gentile territory. He left the Jews behind, and the woman left behind idolatry and an impious lifestyle. What they had lost, she found. The one whom they had denied in the law, she professed through her faith. This woman is the mother of the Gentiles, and she knew Christ through faith. Thus on behalf of her daughter (the Gentile people) she entreated the Lord. The daughter had been led astray by idolatry and sin and was severely possessed by a demon.” (excerpt from  INTERPRETATION OF THE GOSPELS 58)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *