LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (07/07/2017 – 13/08/2017)

07/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21

08/08:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Thánh Đa Minh, Lm

               Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36

09/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Ds 13:1-2,25; Ds 14:1,26-29,34-35; Tv 106:6-7,13-14,21-22,23;
Mt 15:21-28

10/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Thánh Lôrensô, Tstđ

Ds 20:1-13; Tv 95:1-2,6-7,8-9; Mt 16:13-23

11/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Thánh Clare, Đt

St 4:32-40; Tv 77:12-13,14-15,16,21; Mt 16:24-28

12/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

St 6:4-13; Tv 18:2-3,3-4,47,51; Mt 17:14-20

13/08: Chúa Nhật thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

1 V 19:9,11-13; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Rm 9:1-5;

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *