LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (31/07/2017 – 06/08/2017)

31/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Ignatius thành Loyola, Lm

Xh 32:15-24,30-34; Tv 106:19-20,21-22,23; Mt 13:31-35

01/08:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht

Xh 33:7-11; Tv 103:6-7,8-9,10-11,12-13; Mt 13:35-43

04/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Gioan Vianney, Lm

Lv 23:1,4-11,15-16,27,34-37; Tv 81:3-4,5-6,10-11; Mt 13:54-58

06/08: Chúa Nhật thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *