LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (24/07/2017 – 30/07/2017)

24/07: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Xh 14:5-18; Xh 15:1-2,3-4,5-6; Mt 12:38-42

25/07:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Xh 14:21; Xh 15:1; Xh 15:8-9,10,12,17; Mt 12:46-50

26/07:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

               Xh 3:1-6,9-12; Tv 11:25-27

27/07:  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Xh 16:1-5,9-15; Tv 78:18-19,23-24,25-26,27-28; Mt 13:1-9

28/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Xh 20:1-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 13:18-23

29/07:   Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

               Thánh Mátta

Xh 24:3-8; Tv 50:1-2,5-6,14-15; Mt 13:24-30

30/07: Chúa Nhật thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

1 V 3:5,7-12; Tv 119:57-72,76-77,127-128,129-130; Rm 8:28-30;
Mt 13:44-52; Mt 13:44-46

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *