LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (26/06/2017 – 02/07/2017)

26/06: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

St 12:1-9; Tv 33:12-13,18-19,20,22; Mt 7:1-5

27/06:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

St 13:2,5-18; Tv 15:2-3,3-4,5; Mt 7:6,12-14

28/06:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

               Thánh Irenaeus, Gmtđ

St 15:1-12,17-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mt 7:15-20

29/06:  Thứ Năm trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ

St 16:1-12,15-16; Tv 7:21-29

30/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

St 17:1,9-10,15-22; Tv 128:1-2,3,4-5; Mt 8:1-4

01/07:   Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Hai Mùa Thường Niên

St 18:1-15; Lc 1:46-47,48-49,50,53,54-55; Mt 8:5-17

02/07: Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Thường Niên

St 4:8-11,14-16; Tv 89:2-3,16-17,18-19; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *