Tòa Thánh Bổ Nhiệm Giám quản Tông toà cho Giáo phận Phan Thiết

(17/3/2017)-  Ngày 14-03-2017, Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc (Bộ Truyền giáo) đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Chính toà Giáo phận Bà Rịa làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phan Thiết “do khuyết vị và theo sự xếp đặt của Toà Thánh”

Giáo phận Phan Thiết khuyết vị từ ngày 01-03 vừa qua khi Đức Giám mục giáo phận là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời.

(Theo hdgmVietnam.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *