Thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc

(07/3/2017)-     Trong một bài phát biểu tại Đại học Seton Hall, Đức TGM Bernardito Auza, Quan sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc đã trình bày thứ tự ưu tiên ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Sáu thứ tự ưu tiên là:

– Tòa Thánh theo đuổi không ngừng nghỉ các hoạt động
mang lại hòa bình, đặc biệt là trong các khu vực bị chiến
tranh tàn phá”.

– Cổ vũ việc giải trừ quân bị, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt
nhân.

– Đối phó với vấn đề khủng hoảng người tỵ nạn và di cư toàn
cầu”

– Chống tệ nạn buôn người và các hình thức nô lệ con người”

– Tìm cách trợ giúp những người sống trong cảnh nghèo đói ”

– Ưu tiên cơ bản và liên tục là bảo vệ và phát huy phẩm giá con người và gia đình”

 

Những thứ tự ưu tiên ngoại giao trên đây theo Đức Tổng Giám Mục, là thể theo tinh thần mục vụ của Đức Thánh Chan

(Theo Nguyễn Long Thao, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *