LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (20/03/2017 – 26/03/2017)

20/3:  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Chay

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30

 21/3:  Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay

Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35

22/3:  Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay

Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19

23/3:  Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay

Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm

Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23

24/3:  Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay

Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34

25/3:  Lễ Truyền Tin

Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14

26/3:  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay

1 Sm 16:1,6-7,10-13 Tv 23:1-3,34,5,6 Ep 5:8-14 Ga 9:1-41;9:1,6-9,13-17,34-38. Thánh Vịnh Tuần 4

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *