LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (27/02/2017 – 05/03/2017)

27/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Tám Mùa Thường Niên

              Hc 17:19-27 Tv 32:1-2,5,6,7 Mc 10:17-27

01/3:  Thứ Tư Lễ Tro

Ge 2:12-18;2 Cr 5:20–6:2 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17

Mt 6:1-6,16-18

02/3:  Thứ Năm sau Thứ Tư Lễ Tro

Ðnl 30:15-20 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 9:22-25

03/3:  Thứ Sáu sau Thứ Tư Lễ Tro

              Chân Phước Katharine Drexel, Đt

Is 58:1-9 Tv 51:3-4,5-6,18-19 Mt 9:14-15

04/3:   Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro

              Thánh Casimir

Is 58:9-14 Tv 86:1-2,3-4,5-6 Lc 5:27-32

05/3:   Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay

St 2:7-9;3:1-7 Tv 51:3-4,5-6,12-13,14,17

Rm 5:12-19;5:12,17-19 Mt 4:1-11. Thánh Vịnh Tuần 1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *