LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (20/02/2017 – 26/02/2017)

20/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

              Hc 1:1-10 Tv 93:1,1-2,5 Mc 9:14-29

 

21/2:  Thứ Ba Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Phêrô Damian, Gmtsht

Hc 2:1-11 Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mc 9:30-37

22/2:  Thứ Tư Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

              Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ

Hc 4:11-19 Tv 119:165,168,171,172,174,175 Mc 9:38-40

 

23/2:  Thứ Năm Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

              Thánh Polycarp, Gmtđ

Hc 5:1-8 Tv 1:1-2,3,4,6 Mc 9:41-50

 

24/2:  Thứ Sáu Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

               Hc 6:5-17 Tv 119:12,16,18,27,34,35 Mc 10:1-12

 

25/2:   Thứ Bảy Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

               Hc 17:1-15 Tv 103:13-14,15-16,17-18 Mc 10:13-16

 

26/2:   Chúa Nhật Tuần  Thứ Tám Mùa Thường Niên

 Is 49:14-15 Tv 62:2-3,6-7,8-9 1 Cr 4:1-5 Mt 6:24-34
Thánh Vịnh Tuần 4

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *