LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (13/02/2017 – 19/02/2017)

13/2:  Thứ Hai Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

             St 4:1-15,25 Tv 50:1,8,16-17,20-21 Mc 8:11-13

14/2:  Thứ Ba Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 6:5-8;7:1-5,10 Tv 29:1-2,3-4,3,9-10 Mc 8:14-21

15/2:  Thứ Tư Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

             St 8:6-13,20-22 Tv 116:12-13,14-15,18-19 Mc 8:22-26

16/2:  Thứ Năm Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

             St 9:1-13 Tv 102:16-18,19-21,29,22-23 Mc 8:27-33

17/2:  Thứ Sáu Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

              Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
St 11:1-9 Tv 33:10-11,12-13,14-15 Mc 8:34–9:1

18/2:   Thứ Bảy Tuần Thứ Sáu Mùa Thường Niên

              Dt 11:1-7  Tv 145:2-3,4-5,10-11 Mc 9:2-13

19/2:   Chúa Nhật Tuần Thứ Bảy Mùa Thường Niên

Is 8:23;9:3 Tv 27:1,4,13-14 1 Cr 1:10-13,17

Mt 4:12-23;4:12-17. Thánh Vịnh Tuần 3

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *