LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (30/1/2017 – 05/2/2017)

30/1:  Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

Dt 11:32-40 Tv 31:20,21,22,23,24 Mc 5:1-20

31/1:    Thứ Ba Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

Thánh Gioan Bosco, Lm

Dt 12:1-4 Tv 22:26-27,28,30,31-32 Mc 5:21-43

01/2:    Thứ Tư Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

                Dt 12:4-7,11-15 Tv 103:1-2,13-14,17-18 Mc 6:1-6

02/2:    Thứ Năm Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh

Dt 12:18-19,21-24 Tv 48:2-3,3-4,9,10-11 Mc 6:7-13

03/2:    Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

                Thánh Blase, Gmtsht; Ansgar, Gm
Dt 13:1-8 Tv 27:1,3,5,8-9 Mc 6:14-29

 04/2:    Thứ Bảy Tuần Thứ Tư Mùa Thường Niên

Dt 13:15-17,20-21 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Mc 6:30-34

05/2:    Chúa Nhật thứ Năm Mùa Thường Niên

Is 58:7-10 Tv 112:4-5,6-7,8-9 1 Cr 2:1-5 Mt 5:13-16

Thánh Vịnh Tuần 1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *