LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/1/2107 – 29/1/2017)

 

23/1:  Thứ Hai Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

Dt 9:15,24-28 Tv 98:1,2-3,3-4,5-6 Mc 3:22-30

 

24/1:    Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht

Dt 10:1-10 Tv 40:2,4,7-8,10,11 Mc 3:31-35

 

25/1:    Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

                Thánh Phalô, Tông Đồ trở lại

Dt 10:11-18 Tv 110:1,2,3,4 Mc 4:1-20

26/1:    Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

                Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 10:19-25 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Mc 4:21-25

 

27/1:    Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

                Thánh Angela Merici, Đt

Dt 10:32-39 Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34

28/1:    Thứ Bảy Tuần Thứ Ba Mùa Thường Niên

Thánh Tôma Aquinas, Lmts

Dt 11:1-2,8-19 Lc 1:69-70,71-72,73-75 Mc 4:35-41

Mùng Một Tết Âm Lịch

 

29/1:    Chúa Nhật thứ Tư Mùa Thường Niên

Xp 2:3,3:12-13 Tv 146:6-7,8-10 1 Cr 1:26-31 Mt 5:1-12

                Thánh Vịnh Tuần 4

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *