LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/01/2017 – 22/01/2017)

 

16/1:  Thứ Hai

             Dt 5:1-10 Tv 110:1,2,3,4 Mc 2:18-22

17/1:  Thứ Ba

Thánh Antôn, Ab
Dt 6:10-20 Tv 111:1-2,4-5,9-10 Mc 2:23-28

18/1:  Thứ Tư

             Dt 7:1-3,15-17 Tv 110:1,2,3,4 Mc 3:1-6

19/1:  Thứ Năm

             Dt 7:25–8:6 Tv 40:7-8,8-9,10,17 Mc 3:7-12

20/1:  Thứ Sáu

              Thánh Fabian, Ghtđ; Sebastian, Tđ
Dt 8:6-13 Tv 85:8,10,11-12,13-14 Mc 3:13-19

21/1:   Thứ Bảy

              Thánh Agnes, Đttđ
Dt 9:2-3,11-14 Tv 47:2-3,6-7,8-9 Mc 3:20-21

22/1:   Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Thường Niên

Is 8:23;9:3 Tv 27:1,4,13-14 1 Cr 1:10-13,17 Mt 4:12-23;4:12-17
Thánh Vịnh Tuần 3

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *