LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (09/01/2017 – 15/01/2017)

09/1:  Thứ Hai

              Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Is 42:1-4,6-7 Tv 29:1-2,3-4,3,9,10 Cv 10:34-38 Mt 3:13-17

Thánh Vịnh Tuần 1

10/1:  Thứ Ba

Dt 2:5-12 Tv 8:2,5,6-7,8-9 Mc 1:21-28

11/1:  Thứ Tư

             Dt 2:14-18 Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9 Mc 1:29-39

12/1:  Thứ Năm

             Dt 3:7-14 Tv 95:6-7,8-9,10-11 Mc 1:40-45

13/1:  Thứ Sáu

              Thánh Hilary, Gmtsht

Dt 4:1-5,11 Tv 78:3,4,6-7,8 Mc 2:1-12

14/1:   Thứ Bảy

              Dt 4:12-16 Tv 19:8,9,10,15 Mc 2:13-17

15/1:   Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Thường Niên

Is 49:3,5-6 Tv 40:2,4,7-8,89,10 1 Cr 1:1-3 Ga 1:29-34
Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *