LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (02/01/2017 – 08/01/2017)

 

02/1:  Thứ Hai

              Thánh Cả Basilô và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht

1 Ga 2:22-28 Tv 98:1,2-3,3-4 Ga 1:19-28

Thánh Vịnh Tuần 2

03/1:  Thứ Ba

1 Ga 2:29–3:6 Tv 98:1,3-4,5-6 Ga 1:29-34

04/1:  Thứ Tư

             Thánh Elizabeth Ann Seton

1 Ga 3:7-10 Tv 98:1,7-8,9 Ga 1:35-42

05/1:  Thứ Năm

             Thánh Gioan Neumann, Gm

1 Ga 3:11-21 Tv 100:1-2,3,4,5 Ga 1:43-51

06/1:  Thứ Sáu

              Chân Phước Andrê Bessette, Tu Sĩ
              1 Ga 5:5-13 Tv 147:12-13,14-15,19-20 Mc 1:7-11

07/1:   Thứ Bảy

              Thánh Raymond đệ Penyafort, Lm
             1 Ga 5:14-21 Tv 149:1-2,3-4,5,6,9 Ga 2:1-12

08/1:   Chúa Nhật  Lễ Hiển Linh

             Is 60:1-6 Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13 Ep 3:2-3,5-6 Mt 2:1-12

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *