Photo Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Nov. 13, 2016

Joseph
by

img_8220

  1. Photo Abum link Cộng Đồng Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/13/2016 – (photo by Bảo Trần)
  2. More Photo Mừng Lễ CTTĐ/VN/TGP-LA  11/13/2016  Link  (photo by Nguyễn Đình Anh)

 


Múa Vũ: Dâng 6


Rước Kiệu

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *