LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (7/11/2016 – 13/11/2016)

 

7/11:  Thứ Hai trong tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

Tt 1:1-9 Tv 24:1-2,3-4,5-6 Lc 17:1-6

8/11:    Thứ Ba trong tuần Thứ  Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

Lễ Các Thánh

Pl 2:5-11; Tv 22:26-27,28-30,31-32; Lc 14:15-24

9/11:   Thứ Tư trong tuần Thứ  Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

                 Lễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Tt 3:1-7 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Lc 17:11-19

10/11:   Thứ Năm trong tuần Thứ  Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

Thánh Lêo Cả, Ghts

Plm 1:7-20 Tv 146:7,8-9,9-10 Lc 17:20-25

11/11 Thứ Sáu trong tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

               Thánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ

2 Ga 1:4-9 Tv 119:1,2,10,11,17,18 Lc 17:26-37

12/11 Thứ Bảy trong tuần Thứ Ba Mươi Hai Mùa Thường Niên

Thánh Josaphat, Gmtđ

3 Ga 1:5-8 Tv 112:1-2,3-4,5-6 Lc 18:1-8

13/11:  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Thường Niên

Ml 3:19-20 Tv 98:5-6,7-8,9 2 Tx 3:7-12 Lc 21:5-19

Thánh Vịnh Tuần 1

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *