LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (24/10/2016 – 30/10/2016)

24/10:   Thứ Hai trong tuần Thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

                   Ep 4:32-5; Tv 1:1-2,2-3,4-5,6; Lc 13:10-17

25/10:   Thứ Ba trong tuần Thứ  Ba Mươi Mùa Thường Niên

Ep 5:21-33; Tv 128:1-2,3,4-5; Lc 13:18-21

 26/10:   Thứ Tư trong tuần Thứ  Ba Mươi Mùa Thường Niên

                    Ep 6:1-9; Tv 145:10-11,12-13,13-14; Lc 13:22-30

27/10:  Thứ Năm trong tuần Thứ  Ba Mươi Mùa Thường Niên

Ep 6:10-20; Tv 144:1,2,9-10; Lc 13:31-35

28/10 Thứ Sáu trong tuần Thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

                 Thánh Simon và Jude, Tông Đồ

Pl 1:1-11; Tv 111:1-2,3-4,5-6; Lc 14:1-6

29/10:   Thứ Bảy trong tuần Thứ Ba Mươi Mùa Thường Niên

Pl 1:18-26; Tv 42:2,3,5; Lc 14:1,7-11

30/10:  Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Thường Niên

Kn 11:22-12; Tv 145:1-2,8-9,10-11,13-1421; Lc 19:1-10

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *