LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (26/08/2016 –2/10/2016)

26/09: Thứ Hai trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

                Thánh Cosmas và Damian, Mm

G 1:6-22 Tv 17:1,2-3,6-7 Lc 9:46-50

27/09:   Thứ Ba trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Vincentê de Phaolô, Lm

G 3:1-3,11-17,20-23 Tv 88:2-3,4-5,6,7-8 Lc 9:51-56

28/09:   Thứ Tư trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Wenceslaus, Lôrensô Ruiz và các Bạn Tử Đạo

G 9:1-12,14-16 Tv 88:10-11,12-13,14-15 Lc 9:57-62

29/09:  Thứ Năm trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael

G 19:21-27 Tv 27:7-8,8-9,13-14 Lc 10:1-12

 30/09:   Thứ Sáu trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Giêrômiô, Lmts

G 38:1,12-21;40:3-5 Tv 139:1-3,78,9-10,13-14 Lc 10:13-16

01/10:   Thứ Bảy trong tuần Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Đtts

G 42:1-3,5-6,12-16 Tv 119:66,71,75,91,125,130 Lc 10:17-24

  02/10: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Bảy Mùa Thường Niên

     Kb 1:2-3,2:2-4 Tv 95:1-2,6-7,8-9 2 Tm 1:6-8,13-14

Lc 17:5-10. Thánh Vịnh Tuần 3

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *