LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (19/08/2016 –25/09/2016)

19/09: Thứ Hai trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên

Thánh Janurius, Gmtđ

Cn 3:27-34 Tv 15:2-3,3-4,5 Lc 8:16-18

 

20/09:   Thứ Ba trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên

Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo

Cn 21:1-6,10-13 Tv 119:1.27.20.34.35.44 Lc 8:19-21

21/09:   Thứ Tư trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử

Cn 30:5-9 Tv 119:29,72,89,101,104,163 Lc 9:1-6

 

22/09:  Thứ Năm trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên
Gv 1:2-11 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:7-9

 

23/09:   Thứ Sáu trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên

Gv 3:1-11 Tv 144:1-2,3-4 Lc 9:18-22

24/09:   Thứ Bảy trong tuần Thứ Hai Mươi Lăm Mùa Thường Niên
Gv 11:9-12:8 Tv 90:3-4,5-6,12-13,14,17 Lc 9:43-45

 

25/09: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Sáu Mùa Thường Niên

Am 6:1,4-7 Tv 146:7,8-10 1 Tm 6:11-16 Lc 16:19-31

Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *