LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (22/08/2016 –28/08/2016)

22/08: Thứ Hai trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

               Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
2 Tx 1:1-5,11-12 Tv 96:1-2,2-3,4-5 Mt 23:13-22

 

 23/08:   Thứ Ba trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

Thánh Rose thành Lima, Đt

2 Tx 2:1-3,14-16 Tv 96:10,11-12,13 Mt 23:23-26

24/08:   Thứ Tư trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

Thánh Barthôlômêô, Tông Đồ

2 Tx 3:6-10,16-18 Tv 128:1-2.4-5 Mt 23:27-32

25/08:   Thứ Năm trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên
Thánh Louis Vua Nước Pháp; Joseph Calasanz, Lm

1 Cr 1:1-9 Tv 145:2-3,4-5,6-7 Mt 24:42-51

26/08:   Thứ Sáu trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên

1 Cr 1:17-25 Tv 33:1-2,4-5,10,11 Mt 25:1-13

 

27/08:   Thứ Bảy trong tuần Thứ Hai Mươi Mốt Mùa Thường Niên
Thánh Monica
                1 Cr 1:26-31 Tv 33:12-13,18-19,20-21 Mt 25:14-30

 28/08: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Hai Mùa Thường Niên

     Hc 3:17-18,20,28-29 Tv 68:4-5,6-7,10-11 Dt 12:18-19,22-
24 Lc 14:1,7-14.  Thánh Vịnh Tuần 2

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *