Lịch Phụng Vụ Trong Tuần (08/08/2016 –14/08/2016)

08/08:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

               Thánh Đa Minh, Lm
               Ed 1:2-5,24-28 Tv 148:1-2,11-12,12-14,14 Mt 17:22-27

 09/08:   Thứ Ba trong tuần  thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Ed 2:8–3:4 Tv 119:14,24,72,103,111,131 Mt 18:1-5,10,12-14

10/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Thánh Lôrensô, Tstđ

Ed 9:1-7;10:18-22 Tv 113:1-2,3-4,5-6 Mt 18:15-20

11/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên
Thánh Clare, Đt

Ed 12:1-2 Tv 78:56-57,58-59,61-62 Mt 18:21-19:1

12/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

Ed 16:1-15,60,63;16:59-63 Is 12:2-3,4,5-6 Mt 19:3-12

13/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên
Thánh Pontian, Ghtđ vàHippolytus, Lmtđ

Ed 18:1-10,13,30-32 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 19:13-15

14/08: Chúa Nhật Thứ Hai Mươi Mùa Thường Niên

    Hc 38:4-6,8-10 Tv 40:2,3,4,18 Dt 12:1-4 Lc 12:49-53

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *