LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (25/07/2016 –31/07/2016)

Spread the love
25/07:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

               Thánh Giacôbê, Tông Đồ

Hc 13:1-11 Ðnl 32:18-19,20,21 Mt 13:31-35

 

26/07:   Thứ Ba trong tuần  thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Joachim và Anna, thân phụ mẫu Đức Mẹ

Hc 14:17-22 Tv 79:8,9,11,13 Mt 13:35-43

 

27/07:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Hc 15:10,16-21 Tv 59:2-3,4,10-11,17,18 Mt 13:44-46

 

28/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên
Hc 18:1-6 Tv 146:1-2,2-4,5-6 Mt 13:47-53

 

29/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

Thánh Mátta

Hc 26:1-9 Tv 69:5,8-10,14 Mt 13:54-58

 

30/07:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên              
Thánh Phêrô Chrysologus, Gmtsht

Hc 26:11-16,24 Tv 69:15-16,30-31,33-34 Mt 14:1-1

 

31/7: Chúa Nhật Thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

      Gv 1:2,2:21-23 Tv 90:3-4,5-6,12-14,17 Cl 3:1-5,9-11 Lc
12:13-21. Thánh Vịnh Tuần 2