LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (18/07/2016 –24/07/2016)

Spread the love

18/07:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

               Mk 6:1-4,6-8 Tv 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Mt 12:38-42

19/07:   Thứ Ba trong tuần  thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Mk 7:14-15,18-20 Tv 85:2-4,5-6,7-8 Mt 12:46-50

20/07:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

              Hc 1:1,4-10 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Mt 13:1-9

21/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên
Thánh Lôrensô thành Brindisi, Lmts

Hc 2:1-3,7-8,12-13 Tv 36:6-7,8-9,10-11 Mt 13:10-17

22/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên

Thánh Maria Mađalêna

Hc 3:14-17 Hc 31:10,11-12,13 Mt 13:18-23

23/07:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Sáu Mùa Thường Niên               
Thánh Bridget, Tu Sĩ

Hc 7:1-11 Tv 84:3,4,5-6,8,11 Mt 13:24-30

24/7: Chúa Nhật Thứ Mười Bảy Mùa Thường Niên

  St 18:20-32 Tv 138:1-2,23,6-7,78 Cl 2:12-14 Lc 11:1-13

Thánh Vịnh Tuần 1