LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (11/07/2016 –17/07/2016)

Spread the love

11/07:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

              Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng
               Is 1:10-17 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 10:34–11:1

12/07:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

Is 7:1-9 Tv 48:2-3,3-4,5-6,7-8 Mt 11:20-24

13/07:   Thứ Tư trong tuần  thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

             Thánh Henry

Is 10:5-7,13-16 Tv 94:5-6,7-8,9-10,14-15 Mt 11:25-27

14/07:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên
Chân Phước Kateri Tekakwitha, Đt

Is 26:7-9,12,16-19 Tv 102:13-14,15,16-18,19-21 Mt 11:28-30

15/07:  Thứ Sáu trong tuần  thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

Thánh Bonaventure, Gmtsht

Is 38:1-8,21-22 Is 38:10-11,12,16 Mt 12:1-8

16/07:  Thứ Bảy trong tuần  thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

              Lễ Đức Mẹ núi Camelô

Mk 2:1-5 Tv 10:1-2,3-4,7-8,14 Mt 12:14-21

17/7: Chúa Nhật Thứ Mười Sáu Mùa Quanh Năm

 St 18:1-10 Tv 15:2-3,34,5 Cl 1:24-28 Lc 10:38-42
Thánh Vịnh Tuần 4