LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (01/08/2016 –07/08/2016)

01/08:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

               Thánh Anphongsô Maria Liguori, Gmtsht
               Hc 28:1-17 Tv 119:29,43,79,80,95,102 Mt 14:13-21

 

02/08:   Thứ Ba trong tuần  thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Thánh Eusebius thành Vercelli, Gm

Hc 30:1-2,12-15,18-22 Tv 102:16-18,19-1,29,22-23 Mt 14:22-36

03/08:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Hc 31:1-7 Hc 31:10,11-12,13 Mt 15:21-28

 

04/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Vianney, Lm

Hc 31:31-34 Tv 51:12-13,14-15,18-19 Mt 16:13-23

 

05/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà

Nk 2:1,3;3:1-3,6-7 Ðnl 32:35-36,39,41 Mt 16:24-28

 

06/08:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Tám Mùa Thường Niên              
Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung

Ðn 7:9-10,13-14 Tv 97:1-2,5-6,9 2 Pr 1:16-19 Lc 9:28-36

 

07/08: Chúa Nhật Thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

    Kn 18:6-9 Tv 33:1,12,18-19,20-22 Dt 11:1-2,8-19;11:1-2,8-
12 Lc 12:32-48;12:35-40

Thánh Vịnh Tuần 3

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *