LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (04/07/2016 –10/07/2016)

Spread the love

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (04/07/2016 –10/07/2016)

 

 

04/07:   Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

             Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha

Hs 2:16-18,21-22 Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9 Mt 9:18-26

05/07:   Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

             Thánh Antôn Zaccaria, Lm

Hs 8:4-7,11-13 Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10 Mt 9:32-38

06/07:   Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên
Thánh Maria Goretti, Đttđ

Hs 10:1-3,7-8,12 Tv 105:2-3,4-5,6-7 Mt 10:1-7

08/07:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên
Hs 14:2-10 Tv 51:3-4,8-9.12-13,14,17 Mt 10:16-23

09/07:  Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Thường Niên

Is 6:1-8 Tv 93:1,1-2,5 Mt 10:24-33

10/7: Chúa Nhật Thứ Mười Lăm Mùa Quanh Năm

Ðnl 30:10-14 Tv 69:14,17,30-31,33-34,36,37;Tv 19:8,9,10,11
Cl  1:15-20 Lc 10:25-37. Thánh Vịnh Tuần 3