THẦY LÀ ĐƯỜNG LÀ SỰ THẬT

Joseph
by

ThầyGiêsu

Không Thầy con sẽ thấy buồn
Thầy ơi xin ở cùng con đêm ngày
Từ nay cho tới mai rày
Khi con lìa thế hồn bay về trời
Ấy là lúc thật tuyệt vời
Thầy sẽ ôm ấp hồn thời an vui
Muôn đời con chẳng ngược xuôi
Như ở dương thế chưa nguôi mong chờ
Đêm ngày cũng có nhiều giờ
Mà không sốt sắng kính thờ Ba Ngôi
Xin Thầy đừng nở xa xôi
Giêsu Chí Thánh là nôi con nằm
Thì nay con phải tin rằng
Phục Sinh Thầy để phần con trên Trời

                                                      JQC

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *