Video diễn Nguyện Thánh Giuse Lê Đăng Thị

Joseph
by

Video diễn nguyện Thánh Giuse Lê Đăng Thị, Mừng Kính Các ThánhTử Đạo Việt Nam Nov. 15, 2015 tại nhà thờ Chánh Tòa TGP-LA nhóm Cộng Đồng CGVN/TGP-Los Angeles

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *