CĐ An Phong Sinh Hoạt, Photo/video:

Joseph
by

Cộng Đoàn An Phong, Altadena Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

***

CĐ AN PHONG ™Sacred Heart Catholic Church Altadena

Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046
Web: www.sacredheartaltadena.com

Quản Nhiệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R  ĐT: 713-835-9537

Chủ Tịch: Ông Dương Trung Kiên  ĐT: 909-260-0498

Lễ Chúa Nhật:  2:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *